Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2013 r.

Data sprawozdania: 
wtorek, 31 Grudzień, 2013

W roku sprawozdawczym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 pracami Rady Osiedla „Pomorzany” kierował Zarząd w poniższym składzie:

I. ZARZĄD:

            Jerzy Długołęcki                                                          - Przewodniczący

            Stefańska Marianna                                                    - Z-ca Przewodniczącego

            Ignacy Malinowski                                                      - Z-ca Przewodniczącego

            Stortz Elżbieta                                                              - Skarbnik

            Pohl-Charzewska Jolanta                                         - Sekretarz

 

II. SKŁAD POWOŁANEJ RADY :

            Bendlin Brunon                        - Członek

Brejwo-Kuźmicz Beata                       - Członek

Budziński Zbigniew                              - Członek

Czapla Bogumił                                   - Członek

Dzwonkowski Kazimierz                     - Członek

Glaza Elżbieta Barbara                       - Członek

Kamiński Ryszard  Andrzej                  - Członek

Michałowski Tomasz                           - Członek

Olejniczak Kinga                                 - Członek

Pilch Ryszard Krzysztof                       - Członek

Rutkowski Grzegorz Tadeusz            - Członek

Suwaj Dariusz                                     - Członek

Wojtas Gabriel Antoni                        - Członek

Wolanin Małgorzata                            - Członek

Worysz Michał                                      - Członek

Znamierowski Juliusz Bolesław     - Członek

 

W tym okresie kontrolę nad działalnością Zarządu Rady Osiedla sprawowała trzyosobowa Komisja Rewizyjna..

Skład Komisji Rewizyjnej :

            1. Wojtas Gabriel Antoni                     - Przewodniczący

            2. Glaza Elżbieta Barbara                    - Członek

            3. Czapla Bogumił                               - Członek

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej działała w  trzyosobowym  składzie:

            1. Ryszard Kamiński                           - Przewodniczący

            2. Worysz Michał                                 - Członek

            3. Budziński Zbigniew                       - Członek

 

Komisja Sportu działa w dwuosobowym składzie:

1. Michałowski Tomasz                       - Przewodniczący

2. Suwaj Dariusz                                 - Członek

 

 

Rada Osiedla „Pomorzany” w omawianym okresie sprawozdawczym odbyła 3 posiedzenia i podjęła pięć uchwał:

            Uchwały dotyczyły poniższych spraw :

1.      Uchwała Nr III/15/13 –przesunięcie środków finansowych w budżecie.

2.      Uchwała Nr III/16/13 –uchwalenie budżetu na rok 2013.

3.      Uchwała Nr III/17/13 –przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Osiedla „Pomorzany”za rok 2012.

4.      Uchwała Nr III/18/13 - w sprawie dzierżawy gruntu miejskiego pod lokalizację parkingu samochodowego przy u. Inowrocławskiej 11-11b.

5.      Uchwała Nr III/19/13- w sprawie przesunięć środków finansowych.

 

Uchwały zostały podjęte większością głosów przy zapewnieniu wymaganego kworum.

W roku sprawozdawczym Zarząd Rady Osiedla „Pomorzany” odbył 17 posiedzeń

i rozpatrzonych zostało 32 wniosków, w tym 29 wnioski rozpatrzono pozytywnie, 3 wnioski rozpatrzono negatywnie.

Zaopiniowane wnioski dotyczyły:                                                                                

1. Lokalizacja działek warzywnych                                            -19pozytywnie

2. Lokalizacji miejsc parkingowych                                          -2 negatywnie

3. Lokalizacji pawilonu handlowego                                        -1 pozytywnie, 1 negatywnie

4.Zbycia nieruchomości gruntowych                                       -1 pozytywnie

5.Poprawa warunków zabudowy                                             -1 pozytywnie

6.Przekazania środków trwałych                                              -2 pozytywnie

7.Lokalizacji placu manewrowego                                          -1 pozytywnie

8.Lokalizacji tablicy reklamowej                                              -1 pozytywnie

9.Lokalizacja terenu zielonego wraz z nasadami                -1 pozytywnie

10. Zgłoszenie drużyn do XVII

Piłkarskiego Turnieju Drużyn Osiedlowych                        -1 pozytywnie

11. Środków finansowych przydzielonych

przez Komisje Inicjatyw Społecznych                                - 1 pozytywnie

 

 

W dniu 18 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z udziałem pani dyrektor Elżbietą Ostatek, panem Zbigniewem Szudarskim, panem Witoldem Dąbrowskim- radnym wraz przedstawicielami Rady Osiedla, przewodniczącego Jerzego Długołęckiego, wice wice przewodniczącej Marianny Stefańskiej oraz wice przewodniczącego Ignacego Malinowskiego odnośnie planu inwestycyjnego na rok 2013 i podjęto ustalenia dotyczące tego jakie prace z planu będą wykonane.

 

Dnia 5 marca w siedzibie Rady Osiedla Pomorzany odbyło się spotkanie prezydenta Miasta Szczecin pana Piotra Krzystka z członkami Rady Osiedla Pomorzany, podczas którego poruszono wiele problemów nurtujących mieszkańców dzielnicy Pomorzany w tym kwestie remontu chodników .

 

W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014 Rada Osiedla przyjęła 9 propozycji projektów zgłoszonych przez mieszkańców, które dnia 20 września zostały dostarczone do Biura Rady Miasta.

W dniach 31 października oraz 4 listopada odbyło się spotkanie informacyjno-integracyjne z mieszkańcami osiedla w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2014. Na spotkania przybyli zaproszeni goście pan Artur Szałabawka - wice przewodniczący Rady Miasta oraz pan Witold Dąbrowski - radny Miasta Szczecin-również mieszkańcy Pomorzan.

Rozmowa toczyła się na temat Budżetu Obywatelskiego na rok 2014 r. Rozwinęła się dyskusja na temat wniosków związanych z zadaniami ujętymi w planie Urzędu Miasta na dzielnicy:

-sprawy techniczne utrzymania ulic, chodników

-sprawy bezpieczeństwa i utrzymania czystości,(telefonów na tz. wnuczka)

-segregacji odpadów, bytowo-gospodarczych, niebezpiecznych itp.,

-utrzymania czystości i porządku na dzielnicy,

-parkowania pojazdów na osiedlu oraz uporządkowania zaparkowanych wraków samochodowych (od kilku miesięcy), tzw. pojazdów niczyich.

-zgłoszono wniosek dot. stanu chodnika przy przychodni lekarskiej przy ul. Powstaniców Wlkp.

-poruszono sprawę braku oznakowania przy przystanku autobusowym53-Budziszyńska

-przejście dla pieszych róg Powst. Wlkp.- Orawska- woda deszczowa utrudnia przejście

 W czasie trwania spotkania mieszkańcy oddawali swoje głosy na wnioski zgłoszone do   Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2014, formularze były dostępne w formie papierowej oraz elektronicznej.  W spotkaniach uczestniczyło ok. 200 mieszkańców naszej dzielnicy.

 

 

Wzorem lat ubiegłych w roku 2013 Rada Osiedla Pomorzany była organizatorem

1-Uroczystego spotkania wigilijnego dla osób samotnych i ubogich dnia 15.12.2013 r.

Była to 22 wigilia, w której uczestniczyło 146 osób ubogich i samotnych z naszej dzielnicy. Potrawy wigilijne zostały przygotowane do konsumpcji na miejscu i na wynos do domu dla najbiedniejszych .Wigilia odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Budziszyńskiej. Młodzież  przygotowała część artystyczną o charakterze religijnym.

Swoją obecnością  spotkanie zaszczycili:

Dyrektor Szkoły Nr 6 pani Jolanta Psiorz, pan Artur Szałabawka- w-ce przewodniczący Rady Miasta, pan Witold Dąbrowski- radny Miasta Szczecin, księża z trzech parafii z osiedla Pomorzany oraz przedstawiciele Rady Osiedla Spółdzielni „Kolejarz”, przedstawiciele Caritasu z parafii Matki Bożej Jasnogórskiej, Ojca Maksymiliana Kolbego i św. Jóżefa.

 

 

2-Imprezy choinkowej dla dzieci Osiedla Pomorzany       

            W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 dnia  14.12.2013 r. Rada Osiedla Pomorzany zorganizowała dwie imprezy łącznie dla 150 dzieci. Podczas imprezy prowadzono liczne konkursy z nagrodami oraz zabawy przy muzyce. Były napoje, owoce i słodycze oraz Święty Mikołaj.

            „Euroafrika” Linie Żeglugowe ufundowała dzieciom liczne upominki przywiezione przez panią prezes Elżbietę Malanowską.

 

 

 

Działania w zakresie sportu w Radzie Osiedla „Pomorzany” prowadzi i koordynuje od lat pan Tomasz Michałowski wraz z panem Jerzym Długołęckim.

1) W miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 2013r. odbyły się rozgrywki drużyn osiedlowych o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin. W turnieju tym Osiedle Pomorzany reprezentowały dwie drużyny:

- grupa szkół podstawowych reprezentowana była przez Szkołę Podstawową Nr 20 przy ul. Dobrzyńskiej, która zajęła w rozgrywkach VIII miejsce.

- grupa szkół gimnazjalnych reprezentowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Budziszyńskiej, która zajęła w rozgrywkach I miejsce.

2) Dnia 11 czerwca 2013 r. odbyła się „ II Spartakiada Przedszkolaka” zorganizowana dla wszystkich przedszkoli z osiedla Pomorzany przez Animatorów Sportu przy Szkole Podstawowej Nr 20 przy ul. Dobrzyńskiej wraz z Radą Osiedla „Pomorzany”. W imprezie uczestniczyło 120 dzieci.

3) Dnia 24 września 2013r. odbyła się „ III Spartakiada Przedszkolaka” zorganizowana dla wszystkich przedszkoli z osiedla Pomorzany przez Animatorów Sportu przy Szkole Podstawowej Nr 20 przy ul. Dobrzyńskiej wraz z Radą Osiedla „Pomorzany”. W imprezie uczestniczyło 130 dzieci.

4) Dnia 27 września 2013 r. odbył się Turniej Piłki Nożnej  o puchar Przewodniczącego Rady Osiedla Pomorzany. Turniej odbył się na boisku sportowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ulicy Budziszyńskiej. W imprezie uczestniczyło 80 zawodników. Medale, puchary i dyplomy dla najlepszych ufundowała Rada Osiedla Pomorzany.

5) Dnia 8 października 2013 r. odbył się Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Osiedla Pomorzany w kategorii szkół podstawowych, w którym wzięły udział: SP 55, SP 1 oraz SP20. W imprezie uczestniczyło 80 zawodników. Medale, puchary i dyplomy dla najlepszych ufundowała Rada Osiedla Pomorzany.

6) Dani 10 grudnia 2013 r. odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Osiedla Pomorzany w turnieju wzięło udział 5 drużyn w kategorii szkół podstawowych reprezentujących SP 20, SP 61, SP 1 oraz SP 55.

 

Ponadto w trakcie minionego roku Rada Osiedla Pomorzany wielokrotnie interweniowała w Urzędzie Miejskim w sprawach:

- złego stanu technicznego chodników i ulic dzielnicy Pomorzany,

- udrożnienia studzienek ściekowych

- utrzymania w czystości terenów miejskich dzielnicy,

- w sprawie fetoru jaki wydziela się z sieci kanalizacyjnej w rejonie pętli tramwajowej przy ulicy Budziszyńskiej.

Przez cały rok Rada współpracowała ze Strażą Miejską i Policją w celu poprawienia bezpieczeństwa i porządku w dzielnicy Pomorzany, a także służyła radą i pomocą w sprawach dotyczących mieszkańców naszej dzielnicy. Spotkania z przedstawicielami Straży oraz Policji odbywały się w Biurze Rady Osiedla Pomorzany.

            W roku ubiegłym dokończono  remont chodników przy ul. Budziszyńskiej, długość 60m, wykonano remont nawierzchni boiska sportowego do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę oraz wykonano remont chodnika od pętli tramwajowej  pomiędzy blokami wzdłuż ul. Budziszyńskiej do Zespołu Szkół nr 5 długość ok. 30m wraz ze schodami z poręczą.

Budżet Rady Osiedla „Pomorzany” zrealizowano zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/14 z dnia 23.01.2014 w wysokości 42 367,07 z zaplanowanego budżetu oraz dodatkowo przyznanych środków.

Sprawozdanie finansowe stanowi Załącznik Nr 1 do części opisowej sprawozdania rocznego z działalności Rady Osiedla „Pomorzany”.