Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Pomorzany za 2018 rok