Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Pomorzany za 2017 rok