Plany zagospodarowania przestrzennego osiedla

W osiedlu wyróżnia się cztery obszary o określonych cechach funkcjonalnych. Obszar północny - powyżej torów kolejowych - rozwijający się jako wielkomiejska przestrzeń wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności wydzielonymi z terenami usług o charakterze osiedlowym i ogólnomiejskim.
Obszar zachodni - na lewo od linii kolejowej - rozwijający się jako enklawa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z terenami zieleni oraz dopuszczeniem parkingu dla samochodów ciężarowych oddzielonego od zabudowy mieszkaniowej pasem zieleni izolacyjnej.
Obszar wewnętrzny - pomiędzy linią kolejową i ul. Powstańców Wielkopolskich -rozwijający się jako teren zabudowy mieszkaniowej i nieuciążliwego przemysłu i składów, wymagający uczytelnienia funkcji i podniesienia jakości życia.
Obszar wschodni - pomiędzy ul. Powstańców Wielkopolskich i Odrą - rozwijający się jako teren przemysłu i składów z towarzyszącymi terenami zieleni. Utrzymuje się dotychczasowy sposób zagospodarowania i przeznaczenia terenu z możliwością przekształceń, wprowadzenia nowych funkcji o uciążliwości nie pogarszającej stanu istniejącego oraz z dopuszczeniem szerokiego zakresu usług od ogólnomiejskich do związanych z naprawami, remontami, transportem wodnym (morskim i śródlądowym) itp.