"Naszym zdaniem" cz. 1 - próba odpowiedzi...

 "Naszym zdaniem" - pod takim tytułem ukazujemy informacje - niekiedy ilustrowane "okiem" obiektywu - opisujące bieżący stan miejsc i spraw naszego Osiedla. Nie jest to otwarte forum, ani też targowisko poglądów, a jedynie próba odpowiedzi na pytanie: czy jesteśmy gospodarzami, czy jedynie intruzami miejsc, w których żyjemy...?  

 

 

Ilustracja nr 1:

Poniżej przedstawiamy stanowisko Rady Osiedla w sprawie (opracowanego przez UM w ramach projektu: „Pomorzany - 9 Maja”) planu zagospodarowania przestrzennego  terenu, znajdującego się przy ul. Legnickiej. Jest to obszar obejmujący istniejące pawilony usługowe u zbiegu z ul. Frysztacką oraz teren zielony za pawilonami - graniczący z ul. Orawską na wysokości kościoła i byłej szkoły katolickiej - aż do przejścia dla pieszych z tyłu wieżowca Legnicka 3 (patrz: foto). Zgodnie z projektem mają tam powstać dwa budynki mieszkalno-usługowe 5-cio kondygnacyjne. W założeniach projektowych przewiduje się m.in. jedynie kilka miejsc postojowych dla samochodów. Jak to się ma do już tragicznej sytuacji z parkowaniem na dziś? O innych, istotnych szczegółach - poniżej:

 

                                                                                                  Szczecin, dnia 10.01.2020 r.

                                                                                                                                          

                                                  Prezydent Miasta Szczecin                                    

                                                   Pan Piotr Krzystek                                               

                                                    w/m

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                            

Dot.:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                       terenu Z.N.8013.MW,U w ramach projektu „Pomorzany - 9 Maja” 

      

Rada Osiedla Pomorzany - realizując zadania samorządu ujęte w Statucie Osiedla Miejskiego Pomorzany, Rozdział 2. § 6. „reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta”, oraz § 7. pkt 1.) „wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców” - po wysłuchaniu wielu opinii mieszkańców Osiedla, obserwacji własnej i wizji lokalnej terenu oznaczonego w projekcie symbolem Z.N.8013.MW,U negatywnie ocenia projekt zagospodarowania przestrzennego ww. terenu.

 

W uzasadnieniu zwracamy uwagę na następstwa, które naszym zdaniem powstaną w wyniku planowanej budowy budynków mieszkalnych:

  1. Pogorszy się w stopniu nieprzewidywalnym dostęp do istniejących już miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ul. Legnickiej i ul. Orawskiej w sąsiedztwie kościoła, które to miejsca są już obecnie całkowicie wykorzystywane przez parkujące tam samochody mieszkańców Osiedla. Wskaźniki do obliczania liczby miejsc postojowych na terenach elementarnych, które w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ujęto w § 6. pkt 5. - naszym zdaniem nie będą w rzeczywistości zabezpieczać potrzebnej ilości miejsc parkingowych, a jedynie pogorszą stan warunków komunikacyjnych na tym terenie. Przykładem stosowania tak minimalistycznych założeń jest zrealizowana budowa budynków mieszkalnych przy ul. Dunikowskiego, a w konsekwencji ciasnota jaka powstała z powodu parkujących wzdłuż ulicy samochodów mieszkańców Osiedla, oraz ul. Powstańców Wlkp. (rejon dawnej Meble Polonia). Stan ten dotyczy również ul. Milczańskiej, Częstochowskiej, a także ul. Ruskiej, przy której dodatkowo powstaje następny budynek mieszkalny. Każdorazowo takie inwestycje niosą za sobą pogarszający się coraz bardziej stan przejezdności ulic osiedlowych, jak również powiększa się i tak już tragiczny deficyt zabezpieczenia miejsc parkingowych. Nie dostrzegamy, by ze strony Miasta była prowadzona racjonalna polityka projektowo inwestycyjna dla poprawienia ww. sytuacji - a jakby zamiennie nadal nadrzędnym kierunkiem Miasta jest budowa mieszkań, a dosłownie: zabudowa Osiedla Pomorzany. Na taki kierunek nie wyrażamy zgody.

 

  1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna budynkami o wysokości do 5-ciu kondygnacji naziemnych spowoduje na omawianym terenie Z.N. 8013.MW,U zwiększony ruch pieszych i pojazdów. Ulice Legnicka i Orawska przewidywane są jako obsługa komunikacyjna terenu, a więc wzrośnie tam także natężenie hałasu - niezależnie od przedstawianych już innych niedogodnień. Spowoduje to w obrębie obiektów sakralnych przy ul. Orawskiej 3 naruszenie enklawy względnej ciszy, przynależnej miejscu ze względu na jego charakter użytkowy.

 

  1. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego z jego zapisem w § 19. pkt 8.  określa charakter omawianego terenu, cyt.: „teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej, charakterystycznej dla dawnej Kolonii Pomorzany…”                                       

Zapis ten jest istotnym elementem uwarunkowań projektowych. Trzeba jednak zauważyć, że w części Rozdziału 2.3.2) zapis ten zawiera uzupełnienie, cyt.: „w granicach strefy ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej dawnej Kolonii Pomorzany, znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków: wieża ciśnień, obecnie kościół p.w. Matki Boskiej Jasnogórskiej, wpisana do rejestru zabytków wraz z terenem wzgórza - otoczeniem kościoła…” Należy przez to rozumieć, że w projekcie winna być także mowa o obszarze umożliwiającym, poprzez cechy swego ukształtowania, ekspozycję obszarów lub obiektów zabytkowych jako części składowej chronionej - tym bardziej, że także w Załączniku nr 1 arkusz 1 projektu strefa ochrony konserwatorskiej oznaczona jest jedynie wyrysem obejmującym granice posesji. Czyli w praktyce umożliwia się zabudowę sąsiednią do granic posesji obszaru chronionego. Tymczasem pozostają bardzo ważne, a tu ominięte, warunki zapewnienia należytej ekspozycji chronionego terenu. Historia byłej wieży ciśnień sięga roku 1865 i stanowi bardzo cenny zabytek architektoniczny i wartość historyczną. Naszym zdaniem planowana zabudowa mieszkalna przy ul. Legnickiej stoi w sprzeczności wobec klauzuli ochrony strefowej, o której mowa powyżej. Budowa 5-cio kondygnacyjnych budynków stanowić będzie nieodwracalną ingerencję w ekspozycję objętego nadzorem konserwatorskim unikalnego terenu i obiektu. Spowoduje to jego przysłonięcie z najbardziej ekspozycyjnego kierunku, czyli od strony linii posadowienia planowanych budynków mających powstać przy ul. Legnickiej. Okoliczności te stanowią naszym zdaniem wystarczającą podstawą do wstrzymania dalszych prac nad projektem. Jeśli na tak cennym dla mieszkańców Pomorzan terenie zaniedbamy cokolwiek, co stanowi do tej pory o jego świetności, będzie to niechlubnym świadectwem.

Wyrażamy nadzieję, że dalsze prace projektowe planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o symbolu Z.N. 8013.MW,U zostaną wstrzymane i znajdą właściwe rozwiązanie także w oparciu o uwagi Rady Osiedla. Istnieje wiele innych miejsc na terenie miasta, które stanowić mogą bazę pod przyszłe budownictwo wielorodzinne. Dzielnica Pomorzany jest już pod tym względem obszarem przesyconym i wymaga bardziej działań zmierzających do poprawy i naprawy tych wszystkich zaniedbań, które dzisiaj stanowią zaniżony standard zamieszkiwania i życia jej mieszkańców.

Wniosek końcowy:

Odnośnie projektu zagospodarowania przestrzennego ww. terenu wnioskujemy o rozpatrzenie koncepcji zamiennej przewidującej jedynie niską zabudowę budynkami o charakterze usługowym w miejsce istniejących pawilonów wzdłuż ul. Legnickiej, z ewentualnością powiększenia - kosztem części pasa zieleni - ilości istniejących miejsc parkingowych przy ul. Orawskiej na wysokości byłej szkoły katolickiej. 

                                              Z poważaniem: 

                                              Jerzy Długołęcki                                                             

                                              Przewodniczący Rady Osiedla  

 

komentarz: Posiedzeniu Komisji w UM omawiającej Projekty w ramach zagospodarowania przestrzennego przysłuchiwaliśmy się w nadziei... Nie usłyszeliśmy jednak podczas dyskusji komisji o petycji ok. 400 mieszkańców Pomorzan domagających się zmian w Projekcie i zaniechania ingerencji w istniejący teren. Nie usłyszeliśmy o niedogodnościach, jakie powstaną po wybudowaniu bloku, ani też nie wysłuchaliśmy jakiegokolwiek odniesienia się do opinii Rady Osiedla w powyższej sprawie. Przepraszam, był jeden komentarz: "...nie ma parkingów dla mieszkańców, to niech Spółdzielnia martwi się o to... w Londynie samochody osobowe pozostawia się poza miastem (?), a do centrum nie mają wjazdu..."

Jedno miasto Szczecin, jeden Magistrat, trzydzieści kilka Osiedli, wielu właścicieli, zarządców, całe mnóstwo spraw, zdań, racji... Tylko człowiek, gdzieś w kącie pozostawiony zastanawia się: "czy jest jeszcze ktoś, kto słucha tego, o co się upominamy...?"  Potem przyjedzie koparka, przeora ostatnią nadzieję, ostatnią myśl i zepchnie wszystko na hałdę zapomnienia... Powstanie tam nowy, piękny świat!

 

Oto dalszy ciąg (dla niektórych koniec) tematu:

 

Interpelacja: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11201.asp?soid=C6959F1DA3CD455289984661791ADB53

 

Odpowiedź: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11201.asp?soid=AC0823F415364C03BD99761BC9DBDB4A&chapterdest=11152

 

 

 

Foto:   na dwóch pierwszych zdjęciach zespół pawilonów usługowych i teren zielony - przyległy od zaplecza. To na tym miejscu powstaną wg projektu nowe budynki mieszkalne. Gdzie będzie parkować kilkadziesią samochodów nowych mieszkańców? Tę odpowiedź znają tylko autorzy projektu i urzędnicy, ale o tym milczą - tylko dla czyjego dobra?

Dwie ostatnie fotografie, przedstawiające bieżącą sytuację na parkingach "tuż obok" przyszłej inwestycji - stan w zwykłym listopadowym dniu przed południem na ul. Legnickiej, oraz wczesnym rankiem na ul. Orawskiej...   (zp)

 

w celu powiększenia "kliknij" na zdjęcie: